Username : 
Password : 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ของ สพท. หากประสงค์จะเข้าใช้งานในระบบฯ
ขอความกรุณาแจ้ง เขตพื้นที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ Username (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร) Password (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)
ไปที่เมล์ : [email protected]