การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซม วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 เวลา 24:00 น.
Download คู่มือการรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562