---- เปิดการรายงาน ----
ข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16:30 น.