---- สิ้นสุดเวลารายงาน ----
การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1