การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา) 23 พ.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 เวลา 16:30 น.
ปิดระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา)
สอบถามการบันทึกข้อมูลทางการเงินฯ ได้ที่
นางเบญจวรรณ  ดวงใจ                               เบอร์ติดต่อ 02 288 5851
นางวรรณา  จิตกระแส                                 เบอร์ติดต่อ 02 280 5512
นางสาวดาราวรรณ  ผึ้งปฐมภรณ์                      เบอร์ติดต่อ 02 288 5851