เปิดรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ระหว่าง 15 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 เวลา 16:30 น.